Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

neděle 24. března 2013

Přístupnost na ISSS 2013

Ve dnech 8. a 9. dubna 2013 se díky vstřícnosti pořadatelů opět účastníme konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Kromě stánku, kde budeme mít s kolegy poradnu pro bezbariérový web - najdete nás v přízemí u Jednacího sálu, náš stánek má číslo 52 - jsem dostal prostor i pro jednu přednášku.

Přednášku budu mít v pondělí 8. dubna v Labském sále kongresového centra Aldis od 17:10 do 17:25 v sekci Dostupnost informací pro hendikepované. Přednáška má název Nahradí WCAG 2.0 Vyhlášku o přístupnosti? a bude zaměřena na stručné srovnání stávajících Pravidel přístupnosti, metodiky WCAG 2.0 a nastínění výhod (a nevýhod), které implementace této metodiky s sebou nese.

Anotace přednášky

Více jak pět let stará Vyhláška o přístupnosti přestává plnit svou hlavní funkci - zajištění přístupnosti webu pro uživatele se zdravotním postižením. Mezi aspekty, které se na této skutečnosti podepsaly, můžeme zařadit například vývoj ve způsobu tvorby webu, obsah tvořený uživateli, nástup sociálních sítí, jednoduché publikování multimediálního obsahu či rozvoj asistivních technologií.

Z těchto důvodů nemůže Vyhláška o přístupnosti řešit celou řadu situací, se kterými se dnes na webu uživatelé se specifickými potřebami běžně setkávají. Řešením by mohlo být přijetí mezinárodně uznávaného doporučení WCAG 2.0 od W3C-WAI, které je i ISO normou, a o němž Evropská komise předběžně uvažuje jako o součásti nové směrnice EU k přístupnosti webových stránek subjektů veřejného sektoru.

Pokud se na konferenci chystáte a tématika přístupnosti vás zajímá, rád bych vás pozval k nám na stánek i na přednášku.

Těšíme se na setkání.

P.S. Weby ze soutěže Biblioweb máme otestovány, testování Zlatého erb dokončujeme, takže pokud jste soutěžili a zajímá vás, jak jste dopadli či kde má váš web nějaká slabá místa v přístupnosti, stavte se - kolega Michal Jelínek vás rád s výsledky testování seznámí.

čtvrtek 21. března 2013

Todo - úlohy vždy na dosah (2/2)

Dnes dokončíme článek Todo - úlohy vždy na dosah, jehož autorem je Peter Gombárik.

Zadávanie úloh a projektov

V tejto časti uvediem pár príkladov na zadávanie úloh a vytváranie projektov. Rozdiel medzi úlohou a projektom je asi každému jasný, ale napriek tomu sa pokúsim vysvetliť základný rozdiel.

Úloha
Úloha je jednoduchá činnosť, kde si zvolíte čas ukončenia úlohy, pripomenutie a tiež si k danej úlohe môžete napísať aj poznámku
.
Projekt
Je zoznam viacerých úloh, bez ohľadu na to, či sa jedná o klasickú úlohu, alebo o zoznam na odškrtávanie, či o telefonovanie alebo písanie emailu kontaktu. Aj tu si môžete nastaviť,kedy má byť projekt skončený, ale toto sa dá nastaviť aj pre jednotlivé úlohy v projekte zvlášť.

Zadanie úlohy

Ako som už vyššie písal, sú na to dva spôsoby. Prvý, ak stlačíme tlačidlo Add. Tu sa nám rozbalí zoznam, kde si vyberieme Normal. Druhý spôsob spočíva v tom, že aktivujeme tlačidlo Quick Add. Hneď nám vyskočí textové pole, kde napíšeme názov úlohy a následne stlačíme tlačidlo Add edit, ktoré nám umožní editovať novú úlohu. Teraz vypíšeme možnosti, ktoré sa nám ponúknu a pri niektorých napíšeme aj ich krátky popis.

Na začiatku sa dozvieme, že editujeme úlohu. Po prvom švihnutí prstom doprava máme jej názov.

Po druhom švihnutí nájdeme položku List Type Starred Blank, tu si môžete úlohu označiť hviezdičkou.

Nasleduje Add a Note, kde si po aktivovaní môžete napísať k úlohe poznámku. S programom Voiceover tu narážame na jeden problém a to ten, že pri editovaní poznámky nám Voiceover nečíta písmená, ktoré prechádzate prstom. Toto sa dá obísť tak, že sa nastavíte na editačné pole a prečítate ho ako celé. Tak sa dozviete, čo ste napísali. Hore je tlačidlo Done, tým sa vrátite do editácie úlohy a pridáte aj poznámku.

Hneď po zadaní poznámky je položka Due Date, kde si nastavíme dátum splnenia danej úlohy. Ak teda poklepeme na tomto tlačidle, otvorí sa nám tabuľka s daným mesiacom, kde si nájdeme dátum, ktorý potvrdíme poklepaním. Najprv som tomuto spôsobu nevedel prísť na chuť, ale ak si predstavíte túto tabuľku, ktorá je rozdelená pekne po týždňoch, takže v jednom stĺpci máte napríklad dni 1, 8, 15, 22, 29, tak zadávanie dátumu začatia je hračkou. Po zadaní dátumu sa opäť vrátite do editovateľnej časti úlohy.

Ako ďalšia možnosť je nastavenie si času upozornenia Due Time. Táto možnosť je prvotne nastavená na None, ale po poklepaní na túto položku to môžete zmeniť. Uvidíte aktuálny čas a švihaním prsta sa dostanete na posúvacie tlačidlo, kde najprv nastavíte hodiny a po ďalšom švihnutí minúty. Následne sa švihaním vrátite späť a poklepete na tlačidlo Save. Tým ste čas začatia úlohy nastavili.

Repeat
Ako ďalšia možnosť editácie úlohy je možnosť opakovania Repeat. Tu si môžete nastaviť rôzne opakovanie úlohy, či už mesačne, týždenne, alebo prvý deň v týždni. Možností je naozaj dosť, myslím, že si vyberie každý.
Priority
Môžete si tiež nastaviť rôznu prioritu pre úlohu. Tlačidlá pre nastavenie nasledujú po ďalšom švihnutí prsta doprava. Možnosti sú nasledovné: High, Med, Low, -, táto možnosť je predvolená.
Context
Tiež si môžete nastaviť, ja to nevyužívam.
Tags
Platí to isté, ako pri predchádzajúcej možnosti. Obe tieto položky sú nastavené na None.
Location Alert
Zaškrtávacie políčko, kde môžete nastaviť pripomienku na základe polohy.
Alert 1 a Alert 2
Prvá možnosť je nastavená na 0 minút pred skončením, druhá na možnosti None, túto možnosť si samozrejme môžete rôzne prestaviť. Získate tak ďalšiu možnosť pripomenutia.
Type
Tu je možnosť nastaviť, o akú úlohu sa jedná. V prípade, že chceme klasickú úlohu, tak pri tejto možnosti je napísané Type normal. V prípade, že by sme zvolili Project, tak by tam bolo Type Project a pod.
Move
Premiestnenie – môžete si vybrať, či danú úlohu chcete presunúť do iného projektu, alebo z iného projektu do zoznamu úloh, alebo do check listu.
Email
Takto môžete danú úlohu niekomu poslať na email.
Add to notebook
Úlohu, ktorú ste napísali ľahko presuniete do ďalšej aplikácie.
Delete task
Myslím, že nemusím popisovať.

Ak ste už všetky položky vyplnili, alebo aspoň tie, ktoré ste chceli, tak prejdete na možnosť Dismiss Pop Up, kde sa vrátite do zoznamu úloh a tá, ktorú ste vytvárali sa vám doňho pridá.

Vytvorenie projektu

Projekt je ucelený zoznam úloh, ktoré patria jednej činnosti. Je úplne jedno, z koľkých úloh pozostáva, či sú to klasické úlohy, alebo napríklad možnosti odoslania emailu, či telefonického hovoru.

Pri vytváraní takéhoto projektu majte na zreteli presné pomenovanie, aby ste ani chvíľu nezaváhali pri jeho vypĺňaní. Mal by to byť názov, ktorý bude presne vystihovať podstatu celého projektu.

Ako začať

V pravej hornej časti displaya nájdete tlačidlo Add - pridať. V rozbaľovacom zozname si vyberiete Project. Poklepete a rovno napíšete do editovateľného poľa názov projektu. Následne poklepete na tlačidlo Save, čím ste projekt vytvorili. Následne sa otvorí projekt, zistíte to tak, že, ak by ste švihali prstom, tak sa po klasických tlačidlách, ako sú Add a pod. dostanete k názvu, ktorý ste vytvorili. Hneď po ďalšom švihnutí Voiceover prečíta dátum splnenia a to ten, v ktorý ste projekt vytvárali. Ak si chcete nastaviť zmeny, ako napríklad iný termín konca projektu, či pripomenutie, tak poklepte na tento údaj, kde môžete všetky zmeny uskutočniť. Z projektu sa vždy dostanete tlačidlom Left, ktoré je na ľavej strane displaya. Po vytvorení projektu a nájdení ho v zozname pripravených úloh naň poklepte. Pozor, nie na zaškrtávacom políčku, ktoré je tesne pred ním, ale na jeho názve. Poklepaním na začiarkavacom políčku by ste tento projekt presunuli do zložky splnené. Takto môžete odčiarkavať všetky položky, či už v projekte, alebo samostatné úlohy. Toto je podľa mňa jedna zo silných stránok tejto aplikácie.

Drobné potešenia

Veľkou výhodou aplikácie je aj možnosť vytvorenia úlohy, v prípade, že chcete niekomu poslať email. V takom prípade si v rozbaľovacom zozname zvolíte, že sa jedná o email, vďaka čomu môžete po otvorení úlohy a poklepaní na tlačidlo Task type email rovno písať email v emailovom klientovi, kam vás aplikácia sama prepne. Takto funguje aj telefonovanie alebo písanie správ.

Skvelou vecou sú aj push upozornenia, takže, ak si nastavíte čas pripomenutia, v daný čas vás aplikácia na ne upozorní.

Záver

Skvelá aplikácia, ktorá je veľmi dobre prístupná s programom VoiceOver. Nechýba jej prehľadnosť, intuícia a ak si chcete plánovať veci a zvýšiť svoju produktivitu, tak ste našli to pravé orechové. Viem, takýchto aplikácií je dosť veľa, ale mne sa pri tejto aplikácii osvedčila hlavne prehľadnosť a prístupnosť.

No, aby som len nechválil, tak jednej veci celkom nerozumiem a to tej, prečo nie je možné s programom VoiceOver bez problémov editovať poznámku, ktorú by sme radi opravili. Prečo VoiceOver nečíta znaky, ktoré mažeme, alebo na ktorých sa priamo nachádzame prstom. Áno, je to riešiteľný problém, ale v inom editačnom poli som sa s týmto javom nestretol. Skúsim napísať priamo vývojárom, ktorí stoja za touto aplikáciou. Kto vie, možno túto záležitosť opravia.

Související odkazy

středa 20. března 2013

Todo - úlohy vždy na dosah (1/2)

Hľadali ste aplikáciu pre iPhone, či iPad, ktorá by vám pripomínala rôzne úlohy? Alebo ste si chceli zostaviť nákupný zoznam, ktorý si spravíte napríklad na iPade a v obchode si bez problémov odškrtávate na Iphone, čo ste už kúpili? Tak práve pre vás sa skúsim napísať recenziu aplikácie Todo, ktorá je veľmi dobre ovládateľná s programom VoiceOver.

Plánovanie je dobrá vec

Na túto tému na internete nájdete veľmi veľa článkov. No ak to sami nevyskúšate, tak si neuvedomíte silu tejto aplikácie a jej podobným. Samozrejme, že aplikácií, ktoré vám ponúkajú plánovanie, vytváranie projektov, alebo spracúvanie zoznamov je veľmi veľa, ale Todo sa mi zdala, čo sa týka prístupnosti tá najlepšia. Samozrejmosťou je synchronizácia, ktorá pri tejto aplikácii ponúka viac možností, no mne sa oplatila aj synchronizácia cez Dropbox.

Skvelé na tejto aplikácii sú push upozornenia, ktoré vás v daný čas, alebo v čas, ktorý si nastavíte vedia upozorniť. Tiež aj upozorňovanie na základe polohy je fajn vec, ale priznám sa, že toto moc nevyužívam.

Prvé spustenie

Po prvom spustení aplikácie Todo na vás vybehne zoznam dopredu vytvorených úloh, projektov a pod. Slúži to na to, aby ste sa s aplikáciou dokonale zoznámili. Môžete úlohy mazať, odškrtávať ako splnené a pod. Samozrejme, že je potom dobré ich všetky vymazať, aby vás zbytočne nerušili pri skutočných úlohách.

Prvotné nastavenia

Ako som už písal vyššie, tak ako prvé odporúčam zmazať úlohy, ktoré sú v Todo ako predvolené, resp. na výučbu. Ďalej si nájdem nastavenia a zvolím si spôsob synchronizácie. Ja preferujem Dropbox, ktorý mi pre moje úlohy stačí. No máte viacero možností, dokonca aj cez iCloud Apple, ale potom sa k úlohám nedostanete z inej aplikácie. Tiež je možnosť aj Todo plateného prístupu, kde môžete k svojim úlohám pristupovať aj cez webové rozhranie. Ja tento spôsob nevyužívam, zdalo sa mi zbytočné platiť za túto službu, ale verím, že pre niekoho bude aj táto možnosť bez ohľadu na platenie užitočná.

Ako ďalšie si nastavím zvuk a možnosti upozornenia. Tu si treba prejsť dialóg a zistiť, ktorý zvuk komu vyhovuje a tiež, aký spôsob zobrazenia budete preferovať, či už prerušovaný panel, kde budete musieť okno odklepnúť, alebo len banner, ktorý sa zobrazí na vrchnej strane obrazovky, pričom bude prehraný zvuk. Tu to nechávam na fantázii každého, lebo koľko ľudí, toľko chutí.

Týmto by som prvotné nastavenia ukončil, pretože sa k nim môžem vždy vrátiť.

Popis prostredia

Aplikáciu oveľa viac používam na iPade a tak sa budem snažiť popísať prostredie aplikácie práve pre iPad. Na iPhone sú drobné odlišnosti, ale ak sa pochopí princíp celej aplikácie, tak sa veľmi ľahko zorientujete aj tam.

Prostredie je dostatočne prehľadné

Rozloženie aplikačných prvkov zaberá prostredie celého displaya. Tým je aplikácia veľmi dobre prehľadná aj v prípade, že nechcete využívať len švihacie gesto, ale chcete aj niektorú položku nájsť sami. Tento spôsob považujem za prehľadnejší a hlavne rýchlejší, ako švihaním prsta hľadať položku, ktorá je na opačnej strane ako začíname.

Napríklad tlačidlo späť, alebo left je v ľavom hornom rohu displaya. Tlačidlo hľadať (search) je presne v strede hornej časti. Ďalšie hneď vedľa tlačidla hľadať je tlačidlo Inbox. Úlohy si môžete deliť do rôznych zložiek, ako sú Inbox, Home, Work a dajú sa vytvárať aj vlastné.

Už viac vpravo, ale stále v hornej časti displaya je tlačidlo Edit, ktoré má za úlohu editovať už napísaný projekt alebo úlohu.

Hneď vedľa je tlačidlo Quick add, ktoré je určené na situácie, keď chceme rýchlo pridať úlohu, napísať jej názov a nepremýšľať nad tým, či sa jedná o projekt, alebo e-mail pre niekoho. Skrátka, ak si chceme niečo rýchlo poznačiť, alebo spraviť len klasickú úlohu, tak použijeme tento spôsob. Samozrejme, že všetky ďalšie atribúty úlohy môžeme nastaviť aj dodatočne.

Na pravej strane stále v hornej časti displaya je tlačidlo Add. Po stlačení tohto tlačidla sa nám rozbalí zoznam, kde si môžeme zvoliť z nasledovných možností.

Normal
jedná sa o klasickú úlohu.
Project
ako názov napovedá, tak vytvárame projekt, ktorý môže obsahovať niekoľko rôznych úloh, samozrejme s rovnakým cieľom.
Checklist
veľmi dobrý zoznam napríklad pre nakupovanie. Môžete si bez problémov odškrtávať položky, ktoré ste už splnili.
Call a contact
ide o možnosť volať kontaktu. Môžete si vytvoriť úlohu, ktorá bude mať názov call a contact a nasledovať bude meno osoby, ktorej chcete volať.
Email a contact
tá istá možnosť ako popisovaná vyššie, len s tým, že budete posielať email.
Sms a contact
myslím, že nemusím predstavovať.
Visit a location
môžete si vybrať kontakt, ktorý chcete navštíviť.
Visit a url
navštíviť internetovú adresu, ktorú si poznačíte.

Příště se podíváme na to, jak se zadávají úlohy.

Autorem článku je Peter Gombárik.

Další díl

neděle 3. března 2013

VisionSim - simulátor zrakových vad pro iOS i Android

Jako hlavní - a mnohdy jediný - prostředek k simulaci zrakových vad se stále používají tzv. simulační brýle. Doba ale pokročila, tak proč si i tuto činnost nevyzkoušet ještě více zážitkovou a interaktivní formou.

Před časem jsem v článku Jak vidí barvoslepý člověk psal o aplikaci Daltonizer, která umožňuje simulaci různých typů barvosleposti. Na CSUNu objevil (či spíše mi byla objevena velmi aktivním a přátelsky naladěným prezentujícím ;) další podobná aplikace.

Jmenuje se VisionSim, vytvořili ji v Braille Institute a umožňuje vyzkoušet si nejrůznější typy zrakového postižení. Já jsem si nainstaloval VisionSim 1.3 pro Android, který je trochu staršího data (prý chyba a bude opravena ;) a obsahuje interaktivní simulace jen čtyř zrakových vad - věkem podmíněné makulární degenerace, diabetické retinopatie, glaukomu a katarakty. Verze pro iOS nese pořadové číslo 3 a obsahuje dalších pět simulací.

Aplikace využívá fotoaparát telefonu, takže po zvolení konkrétní simulace a nastavení závažnosti symptomů postižení můžete vidět okolní svět podobně, jako ho vidí někdo, kdo toto konkrétní postižení zraku opravdu má. U každé simulace je také možné si o daném postižení zraku přečíst základní informace.

Pokud používáte Android nebo iOS a chcete si vyzkoušet, jak vidí lidé s různými typy zrakových vad, aplikaci si stáhněte, nainstalujte a vyzkoušejte. Mně osobně se tato aplikace velmi líbí.

Související odkazy

pátek 1. března 2013

Universal Access to the Content via HybridBook - CSUN 2013 session

P1050310CSUN 13 presentation on Hybridbook, which was lead by my colleague Svatoslav Ondra from The Support Centre for Students with Special Needs, Masaryk University, Brno, took place on Friday.

Hybrid Book provides a universal access to content for users with various disabilities as well as for users without disabilities, synchronizing audio, video, text media.

 • Hybridbook is a digital publication format and also a couple of applications to read and author
 • Its aim is to provide access to the content for readers with a limited perception of some of the information channel (e.g. the blind, the deaf, dyslexics and others)
 • Hybridbook provides content in different types of media and ensure also their synchronization.
 • Hybridbook 1: multimedia publication combining an electronic text with audio (made by human voice) supplemented by complex navigation apparatus. It must be read on computer, Hybrid Book Player is a native application, distributed on CD. This version was intended especially for people with visual impairement.
 • Hybridbook 2: issued 2006, reader application migrated to online web app (because of easier maintenance). This version was based on HTML, JavaScript, Windows Media Player/QuickTime and also kept all functionalities and principles as well as synchronization with virtual cursors of screen-readers.
 • HybridBook 3. Aim: present information with complementing records in the least possibly distorted form which enables:
  • perceiving visual text visually
  • perceiving text in Braille
  • perceiving via sound recording
  • perceiving in different languages (mainly in sign languages)
  Quick and easy navigation in the structure.
 • Types of media: text, audio, video (mostly for sign language translations).
 • More sources of the same media type - all synchronized, played at the same time or alternately.
 • Incorporation of more complex objects (tabelar data, structured alternate form of graphics, mathematics expressions, footnotes).

 • Primary target groups: blind and visually impaired users, deaf and hard of hearing users and users with learning deisabilities.
 • There are two layers:
  • Main layer (contains the main document (text, audio, video)
  • Additional layer (contains extensional content to supplement insufficient information (can be hidden/shown, if shown it acts as a part of main layer)
 • Media format:
  • Text: XHTML
  • Video: MPEG-4 (H.264), OGG (Theora codec)
  • Audio: MPEG-1 Layer 3 (“MP3”), OGG (Vorbis codec)
 • Synchronization:
  • based on dividing content to synchronization units – the smallest building blocks (certain logically delimited passages)
  • storage of synchronization data is independent on storage of document/media data
 • Reading the book: there is full media synchronization, complex navigation and highlighting of the passage being currently read in text. User can also mute on/off audio or video track, switch among them or reposition UI components.
 • Hybrid Book Authoring Tool: automatic division into synchronization units, creation of all meta data and scenarios for multimedia preparation and import/export Daisy 3.
 • Near future: web app for mobile platforms, native mobile app and possibility to read documents offline.
 • Future prospects: improvement of additional layers which provides alternate content of complex objects, implementation of “native” navigation in tabular structures and implementation of math expressions.
 • Online version is on www.teiresias.muni.cz/en

Pratical demonstration of Hybridbook

CSUN 2013 from my point of view