Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

čtvrtek 28. února 2008

Vyhláška o přístupnosti je na světě

Dnes, 28. 2. 2008, byla vyhláška o přístupnosti vydána ve sbírce zákonů (pdf; 5,8 MB) - externí odkaz. Jedná se o vyhlášku č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením. Datum účinnosti zůstává - 1. březen 2008.

středa 20. února 2008

Screen readery a sémantika

Jedno z pravidel přístupnosti vyžaduje správné používání sémantických značek pro vyjádření významu daných prvků (nadpis, citace, atp.). Podívejme se na to, jaké značky umí dnešní screen readery zpracovat a zpřístupnit tak jejich význam i svým uživatelům.

Jako referenční si vezměme screen reader JAWS, který patří mezi nejrozšířenější screen readery na celém světě a je v této oblasti de facto nepsaným standardem.

Titulek stránky a nadpisy

JAWS je schopen vyčíst informaci o titulku stránky (značka <title>) a o nadpisech všech úrovní (značky <h1><h6>). JAWS je schopen podat informaci o úrovni nadpisu, umožňuje rychlý přesun na následující/předchozí nadpis (nezávisle na úrovni) a také na následující/předchozí nadpis určené úrovně v aktuální sekci.
Ukázka výpisu seznamu nadpisů titulní stránky Aktuálně.cz

Ukázka výpisu seznamu nadpisů titulní stránky Aktuálně.cz

Odstavce, odkazy, citace, zkratky, akronymy

JAWS umožňuje rychlý přesun mezi odstavci, pokud jsou vyznačeny značkou <p> - proto je nutné pro vyznačování odkazů použít právě značku <p> a ne například <div> či <br>< br>. JAWS umí pracovat s odkazy (<a href="cíl">) a uživatele informovat i o typu odkazu (standardní odkaz, poštovní odkaz, odkaz při přechodu myší, atp.). JAWS informuje také o citacích, které jsou vyznačeny značkou <blockquote>. Pokud si uživatel zapne funkci Rozvíjet zkratky/akronymy, budou mu čteny v rozvinuté formě zkratky a akronymy, vyznačené pomocí značek <abbr> a <acronym>.

Ukázka výpisu odkazů z titulní stránky Aktuálně.cz

Ukázka výpisu odkazů z titulní stránky Aktuálně.cz

Tabulky

JAWS ohlašuje informaci o tom, že následuje tabulka (značka <table>) spolu s informací o počtu řádků a sloupců. Automaticky také vyčítá informace z atributu summary, pokud je tento atribut přítomen. JAWS umí pracovat se záhlavím řádků/sloupců (značka <th>). Pokud značky <th> nejsou použity, považuje JAWS za záhlaví řádku/sloupce obsah první buňky řádku/sloupce. JAWS také podporuje atribut headers u značky td, který - obzvlášť u složitějších tabulek - umožňuje v kombinaci s id u značek <th> přiřadit konkrétní buňce tabulky odpovídající záhlaví.

Seznamy

JAWS při přemístění na seznam informuje o tom, že se jedná o seznam, kolik má položek a o případných vnořených seznamech (značky <ul>, <ol>, <li>). JAWS informuje také o definičním seznamu a jeho položkách (značky <dl>, <dt>, <dd>).

Grafika

Při přechodu na grafický prvek (značka <img>) informuje JAWS o této skutečnosti hláškou grafika. Pokud je u grafického prvku definován alternativní textový popisek (atribut alt), je tento popisek přečten.

Formuláře

U formulářů (značka form) umí JAWS informovat o následujících prvcích:
  • editační pole (značka <input type="text">),
  • textové pole (značka textarea>),
  • přepínač (značka <input type="radio">) včetně ohlášení stavu,
  • zaškrtávací políčko (značka <input type="checkbox">) včetně ohlášení stavu,
  • tlačítko (značky <input type="submit"> nebo <input type="image">),
  • rozbalovací seznam (značky <select>, <option>).
Každý formulářový prvek samozřejmě musí být svázán se svými relevantním popiskem pomocí značky <label> a vazebních atributů for a id. Pokud sdružíte formulářové prvky do logických celků pomocí značek <fieldset> a <legend>, JAWS před každým formulářovým prvkem v daném celku přečte informaci, definovanou značkou <legend>.

Rámce

Pokud jsou stránky vytvořeny pomocí rámců (značka <frame>), JAWS umí informovat o počtu rámců, umí vyčíst jejich název (atribut name), případně titulek (atribut title). JAWS ohlášuje přechod mezi jednotlivými rámy, tzn. uživatel ví, kdy opouští jeden rám a dostává se do dalšího.

Cílové místo (kotva na stránce)

JAWS také umí uživateli zpřístupnit seznam míst na stránce, které jsou definovány pomocí tzv. kotev (značka <a> s atributem name). Do seznamu cílových míst nejsou zahrnuta místa, která jsou definována pomocí id.

Tabulka s přehledem prvků stránky a odpovídajících značek

Prvek stránky Značka
Titulek stránky
<title>
Nadpis <h1> až <h6>
Odkaz <a href="cíl">
Odstavec <p>
Citace> <blockquote>
Zkratka, akronym <abbr>, <acronym>
Tabulka<table>, <th>, <td>, <caption>
Seznam <ul>, <ol>, <li>, <dl>, <dd>, <dt>
Grafika <img src="">
Textové pole
<textarea>
Editační pole <input type=“text“>
Přepínač <input type=“radiobutton“>
Zaškrtávací políčko <input type=“checkbox“>
Tlačítko <input type=“submit“>
<input type=“image“>
Rozbalovací seznam <select>, <option>
Rámec <frame>
Cílové místo (kotva) na stránce <a name=“nazev“>

Uživatelé JAWSu se mohou po jednotlivých prvcích pohybovat vpřed/zpět nejen pomocí horkých kláves, ale mohou si prvky nechat zpřístupnit i ve formě seznamu, který má následující výhody:

  • uživatel pracuje v jednu chvíli pouze s prvky vybraného typu (nadpisy, odkazy, přepínače, atp.),
  • pro rychlý pohyb mezi prvky může použít počáteční písmena,
  • v některých případech (například u nadpisů) si může výpis dále upravovat dle potřeby (například si nechat zobrazit jen nadpisy druhé úrovně).
Pokud by byl zájem, mohu některé pasáže rozpracovat více či je doplnit audio/video ukázkou. Případné požadavky pište do komentářů. Děkuji.

pátek 15. února 2008

Návrh metodického pokynu k vyhlášce o přístupnosti

Práce na přípravě vyhlášky opět postoupily o krok vpřed. Na webu Ministerstva vnitra se před pár dny objevil návrh metodického pokynu k vyhlášce o přístupnosti (pdf; 236 kB).

Základem tohoto metodického pokynu je materiál, který jsme spolu s H1.cz připravili v rámci 3. etapy projektu vědy a výzkumu Přístupnost webových stránek orgánů státní správy. Náš materiál byl pracovníky Ministerstva vnitra doplněn a upraven tak, aby odpovídal pravidlům v návrhu vyhlášky o přístupnosti (pdf; 47 kB)- externí odkaz, kterou toto ministerstvo připravilo.