Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

čtvrtek 21. března 2013

Todo - úlohy vždy na dosah (2/2)

Dnes dokončíme článek Todo - úlohy vždy na dosah, jehož autorem je Peter Gombárik.

Zadávanie úloh a projektov

V tejto časti uvediem pár príkladov na zadávanie úloh a vytváranie projektov. Rozdiel medzi úlohou a projektom je asi každému jasný, ale napriek tomu sa pokúsim vysvetliť základný rozdiel.

Úloha
Úloha je jednoduchá činnosť, kde si zvolíte čas ukončenia úlohy, pripomenutie a tiež si k danej úlohe môžete napísať aj poznámku
.
Projekt
Je zoznam viacerých úloh, bez ohľadu na to, či sa jedná o klasickú úlohu, alebo o zoznam na odškrtávanie, či o telefonovanie alebo písanie emailu kontaktu. Aj tu si môžete nastaviť,kedy má byť projekt skončený, ale toto sa dá nastaviť aj pre jednotlivé úlohy v projekte zvlášť.

Zadanie úlohy

Ako som už vyššie písal, sú na to dva spôsoby. Prvý, ak stlačíme tlačidlo Add. Tu sa nám rozbalí zoznam, kde si vyberieme Normal. Druhý spôsob spočíva v tom, že aktivujeme tlačidlo Quick Add. Hneď nám vyskočí textové pole, kde napíšeme názov úlohy a následne stlačíme tlačidlo Add edit, ktoré nám umožní editovať novú úlohu. Teraz vypíšeme možnosti, ktoré sa nám ponúknu a pri niektorých napíšeme aj ich krátky popis.

Na začiatku sa dozvieme, že editujeme úlohu. Po prvom švihnutí prstom doprava máme jej názov.

Po druhom švihnutí nájdeme položku List Type Starred Blank, tu si môžete úlohu označiť hviezdičkou.

Nasleduje Add a Note, kde si po aktivovaní môžete napísať k úlohe poznámku. S programom Voiceover tu narážame na jeden problém a to ten, že pri editovaní poznámky nám Voiceover nečíta písmená, ktoré prechádzate prstom. Toto sa dá obísť tak, že sa nastavíte na editačné pole a prečítate ho ako celé. Tak sa dozviete, čo ste napísali. Hore je tlačidlo Done, tým sa vrátite do editácie úlohy a pridáte aj poznámku.

Hneď po zadaní poznámky je položka Due Date, kde si nastavíme dátum splnenia danej úlohy. Ak teda poklepeme na tomto tlačidle, otvorí sa nám tabuľka s daným mesiacom, kde si nájdeme dátum, ktorý potvrdíme poklepaním. Najprv som tomuto spôsobu nevedel prísť na chuť, ale ak si predstavíte túto tabuľku, ktorá je rozdelená pekne po týždňoch, takže v jednom stĺpci máte napríklad dni 1, 8, 15, 22, 29, tak zadávanie dátumu začatia je hračkou. Po zadaní dátumu sa opäť vrátite do editovateľnej časti úlohy.

Ako ďalšia možnosť je nastavenie si času upozornenia Due Time. Táto možnosť je prvotne nastavená na None, ale po poklepaní na túto položku to môžete zmeniť. Uvidíte aktuálny čas a švihaním prsta sa dostanete na posúvacie tlačidlo, kde najprv nastavíte hodiny a po ďalšom švihnutí minúty. Následne sa švihaním vrátite späť a poklepete na tlačidlo Save. Tým ste čas začatia úlohy nastavili.

Repeat
Ako ďalšia možnosť editácie úlohy je možnosť opakovania Repeat. Tu si môžete nastaviť rôzne opakovanie úlohy, či už mesačne, týždenne, alebo prvý deň v týždni. Možností je naozaj dosť, myslím, že si vyberie každý.
Priority
Môžete si tiež nastaviť rôznu prioritu pre úlohu. Tlačidlá pre nastavenie nasledujú po ďalšom švihnutí prsta doprava. Možnosti sú nasledovné: High, Med, Low, -, táto možnosť je predvolená.
Context
Tiež si môžete nastaviť, ja to nevyužívam.
Tags
Platí to isté, ako pri predchádzajúcej možnosti. Obe tieto položky sú nastavené na None.
Location Alert
Zaškrtávacie políčko, kde môžete nastaviť pripomienku na základe polohy.
Alert 1 a Alert 2
Prvá možnosť je nastavená na 0 minút pred skončením, druhá na možnosti None, túto možnosť si samozrejme môžete rôzne prestaviť. Získate tak ďalšiu možnosť pripomenutia.
Type
Tu je možnosť nastaviť, o akú úlohu sa jedná. V prípade, že chceme klasickú úlohu, tak pri tejto možnosti je napísané Type normal. V prípade, že by sme zvolili Project, tak by tam bolo Type Project a pod.
Move
Premiestnenie – môžete si vybrať, či danú úlohu chcete presunúť do iného projektu, alebo z iného projektu do zoznamu úloh, alebo do check listu.
Email
Takto môžete danú úlohu niekomu poslať na email.
Add to notebook
Úlohu, ktorú ste napísali ľahko presuniete do ďalšej aplikácie.
Delete task
Myslím, že nemusím popisovať.

Ak ste už všetky položky vyplnili, alebo aspoň tie, ktoré ste chceli, tak prejdete na možnosť Dismiss Pop Up, kde sa vrátite do zoznamu úloh a tá, ktorú ste vytvárali sa vám doňho pridá.

Vytvorenie projektu

Projekt je ucelený zoznam úloh, ktoré patria jednej činnosti. Je úplne jedno, z koľkých úloh pozostáva, či sú to klasické úlohy, alebo napríklad možnosti odoslania emailu, či telefonického hovoru.

Pri vytváraní takéhoto projektu majte na zreteli presné pomenovanie, aby ste ani chvíľu nezaváhali pri jeho vypĺňaní. Mal by to byť názov, ktorý bude presne vystihovať podstatu celého projektu.

Ako začať

V pravej hornej časti displaya nájdete tlačidlo Add - pridať. V rozbaľovacom zozname si vyberiete Project. Poklepete a rovno napíšete do editovateľného poľa názov projektu. Následne poklepete na tlačidlo Save, čím ste projekt vytvorili. Následne sa otvorí projekt, zistíte to tak, že, ak by ste švihali prstom, tak sa po klasických tlačidlách, ako sú Add a pod. dostanete k názvu, ktorý ste vytvorili. Hneď po ďalšom švihnutí Voiceover prečíta dátum splnenia a to ten, v ktorý ste projekt vytvárali. Ak si chcete nastaviť zmeny, ako napríklad iný termín konca projektu, či pripomenutie, tak poklepte na tento údaj, kde môžete všetky zmeny uskutočniť. Z projektu sa vždy dostanete tlačidlom Left, ktoré je na ľavej strane displaya. Po vytvorení projektu a nájdení ho v zozname pripravených úloh naň poklepte. Pozor, nie na zaškrtávacom políčku, ktoré je tesne pred ním, ale na jeho názve. Poklepaním na začiarkavacom políčku by ste tento projekt presunuli do zložky splnené. Takto môžete odčiarkavať všetky položky, či už v projekte, alebo samostatné úlohy. Toto je podľa mňa jedna zo silných stránok tejto aplikácie.

Drobné potešenia

Veľkou výhodou aplikácie je aj možnosť vytvorenia úlohy, v prípade, že chcete niekomu poslať email. V takom prípade si v rozbaľovacom zozname zvolíte, že sa jedná o email, vďaka čomu môžete po otvorení úlohy a poklepaní na tlačidlo Task type email rovno písať email v emailovom klientovi, kam vás aplikácia sama prepne. Takto funguje aj telefonovanie alebo písanie správ.

Skvelou vecou sú aj push upozornenia, takže, ak si nastavíte čas pripomenutia, v daný čas vás aplikácia na ne upozorní.

Záver

Skvelá aplikácia, ktorá je veľmi dobre prístupná s programom VoiceOver. Nechýba jej prehľadnosť, intuícia a ak si chcete plánovať veci a zvýšiť svoju produktivitu, tak ste našli to pravé orechové. Viem, takýchto aplikácií je dosť veľa, ale mne sa pri tejto aplikácii osvedčila hlavne prehľadnosť a prístupnosť.

No, aby som len nechválil, tak jednej veci celkom nerozumiem a to tej, prečo nie je možné s programom VoiceOver bez problémov editovať poznámku, ktorú by sme radi opravili. Prečo VoiceOver nečíta znaky, ktoré mažeme, alebo na ktorých sa priamo nachádzame prstom. Áno, je to riešiteľný problém, ale v inom editačnom poli som sa s týmto javom nestretol. Skúsim napísať priamo vývojárom, ktorí stoja za touto aplikáciou. Kto vie, možno túto záležitosť opravia.

Související odkazy

Žádné komentáře: