Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pondělí 29. prosince 2008

Intextová reklama – konec pohodlného čtení se screenreadrery?

Zatímco minule jsem vás informoval téměř o samých pozitivních věcech na svých oblíbených webech, tentokrát se budu více mračit, jelikož i na Musicserver či Živě již dorazila intextová reklama.

Jak funguje intextová reklama?

Provozovatelé webů jistě koncem června tohoto roku zaznamenali zprávu o spuštění nové služby – intextové reklamy - společností Internet Billboard. Tento způsob inzerce je založen na vkládání reklamy "in text", tj. přímo do textu stránky. Daná klíčová slova, jež si inzerent zadal, jsou potom v textu stránky vyznačena jako odkazy vedoucí na web zadavatele reklamy. Aby byl výsledný efekt umocněn a zároveň aby nebyl uživatel při čtení textu stránky rušen, je více informací (např. logo inzerenta) zobrazeno v bublině po přejetí myší přes příslušný reklamní odkaz.

Kde je v přístupnosti problém?

Jak již bylo zmíněno, text bubliny se objeví jen v případě zaměření kurzoru myši na reklamní odkaz. To ovšem neplatí pro odečítače obrazovky, protože obsah přidružený k odkazu a vložený do textu stránky je jimi viděn vždy a podle toho i předčítán. Zrakově postižený uživatel je poté u exponovaných článků s hojným výskytem reklamních klíčových slov poměrně často vyrušován předčítáním obsahu bublin, který navíc neskrývá žádnou textovou smysluplnou informaci, jak ukazuje výstup z odečítače níže.

Zkušenější uživatel je nucen smířit se s tímto chováním stránky a používat namísto plynulého čtení čtení po řádcích nebo po větách a inkriminované úseky prostě přeskakovat. Zatímco uživatel začátečník může být poměrně vyděšen tím, co mu počítač předčítá, a nebude si možná vědět rady, jak s takovým sdělením naložit.

Ukázka čtení článku s intextovou reklamou

Nadpis úrovně 1: Heavymetal uklidňuje slůňata
01.12.2008 09:51,
Odkaz: Petra Hubáčková

Grafika: Ozzy Osbourne © www.ozzy.com
Ačkoliv se příznivci metalové hudby řadí k menšině, skupina fandů tvrdých riffů se rozrostla
Odkaz: o
overbbtBubble16ifr rámec
Heavy-metal-uklidnuje-slunata/&bbMainDomain=intext.billboard
overbbtBubble16ifr konec rámce
tři africké slony ze ZOO ve
Odkaz: městě
overbbtBubble23ifr rámec
Heavy-metal-uklidnuje-slunata/&bbMainDomain=intext.billboard
overbbtBubble23ifr konec rámce
Worcestershire. Tamější chovatelé touto hudbou totiž umravňují
Odkaz: mladé
overbbtBubble31ifr rámec
Heavy-metal-uklidnuje-slunata/&bbMainDomain=intext.billboard
overbbtBubble31ifr konec rámce
tlustokožce.
Slůňatům pojmenovaným Jack, Lataba
Odkaz: a
overbbtBubble37ifr rámec
Heavy-metal-uklidnuje-slunata/&bbMainDomain=intext.billboard
overbbtBubble37ifr konec rámce
Five se obzvláště líbí kousky od metalových velikánů. Black Sabbath, Led Zeppelin, Metallica nebo Def Leppard je dokáží vždy zklidnit. Pokud však někdo
z ošetřovatelů tento
Odkaz: denní
overbbtBubble64ifr rámec
Heavy-metal-uklidnuje-slunata/&bbMainDomain=intext.billboard
overbbtBubble64ifr konec rámce
rituál při krmení či koupeli naruší, sloni začnou najednou vztekle přecházet ve výběhu.
Bob Lawrence, jeden ze zaměstnanců ZOO, k tomu prozradil: "Sloni tu hudbu prostě milují. Je to pro ně výborné rozptýlení a pro nás nejlepší způsob, jak
je uklidnit."

Zdroj
Heavy metal uklidňuje slůňata
Použité prohlížeče
Windows Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0.4
Použité odečítače
JAWS 6.20, JAWS 8.0, JAWS 9.0

Se všemi uvedenými prohlížeči a odečítači bylo dosaženo stejného výsledku v předčítání.

Jak učinit čtení opět pohodlným?

Celý proces označování klíčových slov pro reklamu a bezprostřední vkládání plovoucích rámů do kódu stránky se děje až v uživatelově prohlížeči pomocí JavaScriptu. Tudíž nejrychlejší, ale zároveň nejméně šťastný způsob, jak se zbavit nežádoucích vložek, je vypnutí JavaScriptu v prohlížeči. Podstatně účinější je blokování JavaScriptu jen těch webů, kde se problém s intextovou reklamou vyskytuje – např. použít doplněk YesScript pro Firefox. Nejelegantnějším řešením je potom např. doplněk Adblock Plus, který při správné konfiguraci zamezí zavedení knihovny pro označování reklamních frází v textu. Výhodné se jeví též čtení článků z webů proložených intextovou reklamou v RSS čtečce poštovního klienta Thunderbird, kde JavaScript při základní konfiguraci neběží, což v zásadě nevadí, neboť nám jde výhradně o přečtení článku.

Tedy řešení existuje, vyžaduje ovšem nejspíš další bod v kontrolním seznamu pro servisní techniky instalující počítače pro zrakově postižené. Přitom by stačilo jen celý systém bublin lépe navrhnout a v praxi by již pak nemuselo docházet k těmto nežádoucím efektům.

Zdroje

Autorem článku je Roman Kabelka.

Aktualizace 7. 1. 2009

Společnost Internet Billboard problém vyřešila, více informací v příspěvku Intextova reklama při čtení se screenreaderem už neruší.

úterý 16. prosince 2008

Fire Vox - hlasová čtečka pro Firefox

Fire Vox je open source hlasová čtečka pro Firefox. Protože program může být pro určitou skupinu uživatelů užitečný, rádi bychom vás seznámili s některými zajímavými funkcemi, které tento doplněk Firefoxu nabízí.

Instalace

Po stažení instalačního balíku probíhá instalace rychle a jednoduše, jak je obvyklé u všech XPI rozšíření Mozilly. Kromě samotného odečítacího rozšíření FireVox se nainstalují knihovní funkce v rozšíření CLC-Utilities a adaptér rozhraní pro komunikaci se sAPI 5 a dalšími text to speech službami (v grafickém prostředí Linuxu např. Orca) v rozšíření CLC-4-TTS.

Ozvučení prostředí prohlížeče

Pohyb v v aplikačním menu Firefoxu a v kontextovém menu je ozvučen, dialogy vyvolávané z menu však již ozvučeny nejsou - výjimkou je dialog pro nastavení Fire Voxu, nacházející se v nabídce Nástroje. Je poskytnuta též odezva klávesnice po znacích při vpisování do formulářových polí či při vpisování adresy do adresního řádku. Tím však ozvučení editačních funkcí končí - o pohybu kurzoru ani mazaných znacích ve formulářových polích a v adresním řádku uživatel hlasem informován není. Vyhledávací pole prohlížeče není ozvučeno vůbec (chybí i odezva klávesnice) a totéž platí pro seznam záložek s otevřenými stránkami.

Čtení a pohyb po stránce

Při čtení a při procházení stránkou se pohybuje zároveň i kurzor a aktuální položka je zvýrazněna, takže vidící uživatel může snadno zjístit, obsah kterého elementu je právě čten. Díky jednoduchosti ovládání zde odpadá přepínání mezi čtecím a formulářovým režimem, jak je zvykem u moderních odečítačů. Pro čtení je možno použít následující příkazy:

  • Přečti aktuální element stránky.
  • Přejdi na další element na stránce a přečti jej.
  • Přejdi na předchozí element na stránce a přečti jej.
  • Přejdi na následující element na stránce a spusť plynulé čtení od něj až do konce stránky.
  • Zastav čtení (lze použít kromě klávesové zkratky FireVoxu též běžnou klávesu CTRL).

Příkazy pro přesun na začátek a konec stránky bohužel chybí.

Pod pojmem element stránky se rozumějí běžné blokové HTML elementy (titulek stránky, nadpisy 1-6, odstavec, obrázek, odrážka seznamu, buňka tabulky či nejrůznější formulářové prvky).

Pro pohyb ve stránce lze využít následující příkazy

  • Přejdi o odkaz či formulářový prvek vpřed/vzad a přečti jej (tab order prohlížeče, není záležitostí Fire Voxu).
  • Zobraz seznam nadpisů ve stránce - vyvolá menu se šesti podmenu, při čemž každé podmenu po rozbalení obsahuje nadpisy příslušné úrovně 1-6. Po aktivaci položky se kurzor ve stránce přesune na zvolený nadpis a je přečten.
  • Zobraz seznam elementů ve stránce - vyvolá menu s podmenu (nadpisy, odkazy, obrázky, formulářové prvky, klávesové zkratky, rámy), při čemž každé podmenu po rozbalení obsahuje elementy příslušného typu. Po aktivaci položky se kurzor ve stránce přesune na zvolený element a je přečten.

Vyčítání doplňkových informací

Ke každému elementu stránky lze vyčíst bližší informace následujícími příkazy

  • Přečti detail elementu - podle typu elementu přečte jeho detail (u odkazu adresu odkazu, popř. titulek, u buňky tabulky název sloupce a řádku). Při opakovaném stisku přečte informace o stránce (sekce body - počet nadpisů a odkazů) či titulek stránky.
  • Přečti rodičovský element - přečte obsah elementu, který je nadřazen aktuálnímu - např. odstavec, do něhož patří aktuální odkaz, který může mít nízkou vypovídací hodnotu (z jeho textu není jasné, k čemu slouží).

Vyčítání formulářů

Čten je obsah editačních polí, aktuální položka v seznamu, aktuálně vybraná položka přepínače a stav zaškrtnutí u zaškrtávacích políček. Jak bylo zmíněno výše je čtena pouze odezva klávesnice, ne editace obsahu prvku.

Podpora aplikací založených na AJAXu

Fire Vox jako jeden z prvních odečítačů podporuje veřejný návrh W3C standardu WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications) pro identifikaci oblastí stránek, které se mohou proměňovat. Podle nastavení může FireVox tyto oblasti číst na základě značkování podle ARIA, hledat potencionální oblasti, které mohou být měněny (obnova obsahu podobně, jak ji nyní dělají běžné odečítače) či může veškeré změny ignorovat. Běžné odečítače obrazovky umí tímto způsobem oznamovat pouze obnovený obsah rámu ve stránce - nikoli v implicitní součásti stránky.

Shrnutí

Na první dojem Fire Vox působí dojmem, že nejde o experiment a že jeho tvůrci to s jeho realizací myslí vážně. Přestože nevidomý uživatel by byl schopen stránky tímto způsobem číst, nejde o práci dvakrát pohodlnou a minimalistický seznam čtecích a navigačních příkazů by měl být přeci jen rozšířen a měla by být doplněna podpora chybějících funkcí pro čtení při editaci, čtení seznamu záložek atd. Potom by tato minimalistická koncepce mohla některým nenáročným uživatelům práci s Internetem ulehčit. Mocný nástroj, interaktivní dokument stránky a přítomnost dvou režimů (čtecí a formulářový), jak je zvykem u běžných odečítačů, vyžadují vyšší formu abstrakce, zatímco lineární průchod Fire Voxu po elementech jasně definuje jednotlivé součásti stránky (jeden element je odstavec, druhý odkaz apod.) již implicitně udává meze, co s právě čteným elementem lze podniknout - dokumentové zobrazení ve standardních odečítačích primárně nechává uživatele, aby věděl, v jakém kontextu stránky se právě čtený text nachází (byla oznámena odrážka a pokud nenarazím na oznam další odrážky nebo na oznam konce seznamu, patří tento stále do oznámené odrážky).

Fire Vox by mohl obstát také jako nástroj pro testování přístupnosti pro vývojáře, kteří si nemohou dovolit investovat do nákladného speciálního odečítacího software, který by nikdy nevyužili v plném rozsahu. Fire Vox se specializuje na prostředí webového prohlížeče Firefox, je zdarma a dovede odhalit největší prohřešky proti přístupnosti - zobrazí-li v menu elementů v podmenu obrázků místo popisku název souboru, jde nejspíše o absenci atributu alt, máme-li dlouhou stránku a v seznamu nadpisů není ani jeden, je též něco v nepořádku apod.

K většímu rozšíření zbývá dořešit otázku snadno dostupné české hlasové syntézy pro hlasový výstup a lokalizaci Fire Voxu do češtiny. Uspokojivé freewarové řešení pro Windows neexistuje (freewarová česká syntéza spektraVox je pouze pro SAPI 4), v Linuxu lze alespoň využít Epos navázaný na Orcu.

Tento článek jsme připravili spolu s kolegou Romanem Kabelkou, kterému děkuji za spolupráci při jeho přípravě.

Školení tvorby přístupného webu

O naše školení tvorby přístupného webu byl v letošním roce velký zájem. Na školeních pro zájemce z řad veřejnosti i na několika firemních školeních (například pro PeckaDesign, iMagic či Krajský úřad Moravskoslezského kraje) jsme proškolili celkem 80 účastníků. Ti byli s průběhem školení i s informacemi, které se na nich dozvěděli, velmi spokojeni. Mnoho z nich přivítalo příležitost "sáhnout" si na asistivní technologie, používané handicapovanými uživateli, či zařazení praktické ukázky práce zrakově postiženého uživatele s webem, během níž si mohli od kolegy nechat posoudit své stránky či podiskutovat o tom, co mu na webu z hlediska přístupnosti nejvíce vadí.

Vzhledem ke stálému zájmu o naše školení proto už nyní vypisujeme termíny na rok 2009. Školení v Praze proběhne 5. února 2009 ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR na Krakovské 21, školení v Brně je plánováno na 12. února 2009 a proběhne v brněnském TyfloCentru na Chaloupkově ulici č. 7. Školení nabízíme za 2 000 Kč, v ceně je 6 hodin výuky, tištěné materiály, potvrzení o absolvování školení a občerstvení během školení.

Pokud vás zajímají praktické aspekty přístupnosti, chcete zjistit, jak se vaše weby čtou návštěvníkům se zdravotním postižením či se dozvědět spoustu dalších zajímavých informací z této oblasti, přihlaste se.

Těším se na setkání.

čtvrtek 11. prosince 2008

Oblíbené weby uživatelů se zrakovým postižením - 4. část

V poslední části seriálu o oblíbených webech mých kolegů se podíváme, jaké weby často navštěvuje můj nevidomý kolega Jirka.

www.studentagency.cz

Tento web využívám každý týden k rezervaci míst v autobusech a i přes svou rozsáhlost je přehledný a pohodlně použitelný.

V počátcích internetového rezervačního systému byla rezervace téměř nemožná, protože volná místa byla odlišena pouze barevně. Nicméně po domluvě s webmasterem se rezervace míst od řešení, kdy byla označena hvězdičkou, dostala až do stavu, kdy jsou volná místa klikatelnými odkazy a rezervace je tím pádem bezproblémová.

Samozřejmě, že z hlediska požadavků Blind Friendly se na těchto stránkách dá najít spousta nedostatků, ale i přesto jsem schopen na tomto webu udělat to, co potřebuji - tedy zarezervovat si místo v autobuse.

www.alfacomp.cz

Stránky společnosti Alfacomp považuji za jeden z nejlépe přístupných e-shopů, které jsem zatím navštívil. Všechny informace o zboží jsou pohodlně čitelné, obrázky mají popisky, a téměř vše co jde je opatřeno nadpisem, takže je zde jen málo míst, kde by se nevidomý návštěvník neorientoval.

http://gord.gringo.cz

Stránka, která se věnuje uzlování a všemu, co s ním souvisí. Píši o ní proto, že je pohodlně čitelná a všechny uzly jsou kromě grafického zobrazení opatřeny i textovým návodem.

Tímto příspěvkem seriál o oblíbených webech mých kolegů uzavírám. Jak jste měli možnost zjistit, i na webech, které ve všech ohledech nevyhovují pravidlům některé z metodik přístupnosti, se mí kolegové k informacím, kvůli kterým na zmiňované weby chodí, dostali. Je to způsobeno tím, že přístupnost už dnes zdaleka není jen o vyhovění pravidel některé z metodik přístupnosti - i na webu, který testem úspěšně projde, mohou handicapovaní návštěvníci narážet na řadu menších či větších bariér a naopak na webu, který má z hlediska přístupnosti nějaké chyby, se mohou k informacím celkem pohodlně dostat. Na přístupnost totiž má vliv i řada dalších faktorů - znalosti a schopnosti konkrétního uživatele, charakter jeho zdravotního postižení, asistivní technologie, které uživatel používá, znalost jejich obsluhy, znalost konkrétního webu, zkušenosti s prací s webem obecně, atp.

Ale o tom zas někdy příště.