Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

středa 26. ledna 2011

Přístupnost Mac OS X - práce s textem a webovými stránkami

Práce s textem

Je-li VoiceOver kurzor přesunut na editační pole, je přečten jeho obsah a dále při zahájení interakce s ním, což při vstupu na pole pomocí klávesnicového fokusu se děje automaticky, je popsána pozice kurzoru, resp. stav označení. VoiceOver umí popsat následující situace:

 • Celý obsah editačního pole je označen do bloku.
 • Textový kurzor se nachází na začátku nebo konci textu.
 • Textový kurzor je uvnitř textu na daném slově a konkrétním jeho znaku, za nímž je bod vložení.

Tyto informace jsou podány mírně odlišně v závislosti na tom, zda editační pole získává fokus skrze klávesnicový fokus v kruhu tab order nebo VoiceOver kurzorem. VoiceOver kurzor totiž není ovlivněn označeným úsekem textu, proto stav označení je čten jen při přesunu klávesnicového fokusu na editační pole nebo při vyžádání si popisu ovládacího prvku pod klávesnicovým fokusem pomocí příslušné klávesové zkratky. Zatímco skutečný textový kurzor v prostředí Mac OS X má podobu bodu vložení mezi dvěma znaky nebo podobu označeného bloku textu, VoiceOver kurzor ukazuje vždy na konkrétní slovo a znak v něm. U víceřádkových editačních polí navíc při vyžádání popisu prvku pod VoiceOver kurzorem je oznámeno i číslo řádku.

Jelikož VoiceOver kurzor vyznačuje v textu konkrétní slovo, vyvolává jeho posun vlevo a vpravo de facto pohyb po slovech. Je-li zapnuta rychlá navigace VoiceOver kurzoru, je potom základním pohybem po textu pomocí šipek vlevo a vpravo právě pohyb po slovech namísto znaků, což lze považovat za více přehledné pro základní orientaci v textu. Pokud je nutné textový kurzor uvnitř slova umístit na konkrétní znak, děje se tomu pomocí příslušných šipek v kombinaci s klávesami VO a Shiftem. Při vypnuté rychlé navigaci ovládají šipky přímo textový kurzor, což vede ke běžnému chování známému i z Windows - základní posun po znacích a až v kombinaci s příslušným přeřaďovačem po slovech. Rovněž pohyb po řádcích pracuje stejným způsobem jako v jiných systémech, tj. odečítač čte vždy celý řádek, na nějž přešel textový (potažmo VoiceOver) kurzor.

Co vyžaduje delší čas na přivyknutí, je způsob, jakým VoiceOver čte relativní změny v pozici textového kurzoru. Běžné odečítače ve Windows čtou vždy příslušný znak či slovo vpravo od kurzoru, zatímco Voi-ceOver čte vždy ten úsek textu, přes který kurzor přešel. Např. při pohybu po slovech vpřed se nachází kurzor vždy bezprostředně za přečteným slovem, na druhou stranu při pohybu zpět je kurzor vždy na začátku přečteného slova. Obzvláště při pohybu po znacích a hledání místa pro vepsání nového textu, je třeba si uvědomit, na které straně vysloveného znaku se kurzor nachází. Není to chování zcela intuitivní, ale lze se s ním smířit.

Vyčítání změn při označování je stejné jako u jiných odečítačů, navíc však VoiceOver oznamuje smazání označeného bloku při mazání nebo zahájení psaní, jak to činí např. i NVDA.

Čtení webových stránek a orientace v nich

Oproti odečítačům v prostředí Windows (např. JAWS či NVDA), které k webové stránce přistupují jako k dokumentu obohacenému o sémantické záchytné body, přistupuje VoiceOver ke stránce jako k jakémukoli oknu obsahujícímu prvky uživatelského rozhraní. Tento přístup má především výhodu v tom, že není nutné rozlišovat mezi dvěma pracovními režimy - prohlížecí (virtuální) a formulářový.

VoiceOver každý významný element ve stránce reprezentuje jako samostatný prvek, jež lze zaměřit VoiceOver kurzorem a přečíst jej nebo ovládat. V zásadě je možno rozlišit dva hlavní druhy takto prezentovaných elementů:

 1. Blokové elementy - odstavce, nadpisy, odrážky seznamů, obrázky, rámce apod.
 2. Elementy sloužící k ovládání - odkazy, formulářové prvky, klikatelný text apod.

Atomicita elementu není nutná, což v praxi znamená, že odstavec obsahující uprostřed svého textu odkaz, bude rozdělen na tři prvky - text před odkazem, odkaz a text za odkazem. Je samozřejmé, že pokud "rozporcování" stránky tímto způsobem v nějaké situaci nevyhovuje, lze zahájit s prvkem interakci a pracovat s ním jako s kterýmkoli jiným textem - číst si jej po slovech, znacích atd.

Interpretace obsahu stránky je dále ovlivněna nastaveným režimem navigace:

 1. DOM (výchozí) - Striktně dodržuje pořadí elementů tak, jak jsou uvedeny ve zdrojovém kódu stránky. Tento režim je vhodný pro webové stránky dokumentového typu - články, příručky apod.
 2. Group - jsou seskupovány prvky podobného typu a to tak, že jsou buď přesunuty k sobě, nebo zahrnuty do jednoho prvku, s nímž je pro podrobnější prohlížení nutno zahájit interakci. Tento režim je vhodný pro webové aplikace - e-mailové služby, sociální sítě apod.

V režimu Group základní struktura stránky zůstává neměnná, takže není nutné se bát radikální změny v rozložení stránky. K přesunům dochází pouze v rámci sekce, resp. pořadí nadpisů zůstává neměnné. Obsah seznamů či rámců je prezentován jako jeden prvek a po zahájení interakce lze tímto obsahem procházet - číst např. jednotlivé odrážky, při čemž stejně jako u jiných prvků, s nimiž byla zahájena interakce, se pohybuje VoiceOver kurzor pouze v rámci jejich oblasti. Druhý způsob seskupování se uplatňuje v případech, kdy odstavec obsahuje několik vložených odkazů. Zvlášť se oddělí samotný text a za něj se vloží všechny odkazy v něm uvedené.

V režimu Group se VoiceOver kurzor pohybuje po jednotlivých skupinách směrem nahoru a dolů, zatímco vlevo a vpravo přechází po jednotlivých prvcích. Rovněž v režimu DOM směrem vlevo a vpravo přechází po jednotlivých prvcích, zatímco nahoru a dolů jsou pro váděny skoky po elementech určitého typu. Vybraný typ elementu závisí na zvolené skupině v nástroji VoiceOveru sloužícímu k prohlížení přehledu stránky. Tento nástroj se nazývá Web Item Rotor a má podobu aplikačního menu, v němž jsou nabídky obsahující seznamy položek elementů daného typu. Podobným nástrojem disponují ve Windows např. odečítače HAL/Supernova. Zvolením položky se VoiceOver kurzor přesune na odpovídající místo ve stránce. Stejně jako v Item Chooseru lze nabídky zužovat vkládáním textu obsaženého v názvech položek. Web Item Rotor rozpoznává následující typy elementů:

 • Nadpisy (u každého z nich je uvedena úroveň odpovídající elementům h1 až h6)
 • Odkazy (jsou v souhrné nabídce a zároveň v dalších oddělených nabídkách pro navštívené a nenavštívené odkazy)
 • Formulářové prvky (u každého z nich je uveden název odvozený z popisku a typ ovládacího prvku)
 • Tabulky (název je odvozený z elementu caption či nejbližšího nadpisu)
 • Rámce
 • Webspoty (uživatelsky definované oblasti stránky)
 • Automatické webspoty (oblasti stránky odvozené z rozložení stránky na základě kontejnerových elementů a pojmenované dle nadpisů v nich)

VoiceOver kromě Web Item Rotoru umí skoky ve stránce po určitých elementech provádět přímo pomocí odpovídajících klávesových zkratek tak, jak to činí i odečítače ve Windows.

Vždy jde o kombinaci zkratkového písmene s klávesami Ctrl+Option+Command pro pohyb vpřed, resp. Ctrl+Option+Command+Shift pro pohyb vzad.

Video

Související odkazy

Autorem článku je Roman Kabelka

1 komentář:

Unknown řekl(a)...

Ahojte,
neviem, či je to problém ale zdá sa mi, že video nie je komplet nahraté.
Dnes pri pozeraní mi to skončilo v momente, keď Roman prilepil obsah schránky do editačného poľa na stránke.
Inak super wec, zaujímam sa tieto dni o apple hlavne kvôli iphone, predpokladám, že kľúčové vlastnosti voice over sú zachované, preto som sa rozhodol si pozrieť tieto videá.