Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pátek 12. března 2010

Ozvučené mobilní telefony - PST

Dnešní příspěvek je věnován dalšímu řešení, které zpřístupuje mobilní telefony uživatelům s těžkým postižením zraku. Tentokrát se jedná o aplikaci PST z dílny českého programátora Patrika Pospíšila.

Mobilní telefon, ozvučený touto aplikací, používá Roman Kabelka, který je také autorem následujících řádků.

Úvod

PST, neboli P-Smartphone Talker, je nadstavba mobilních telefonů se systémem Windows Mobile, umožňující pracovat s těmito telefony uživatelům s těžkým postižením zraku. V praxi se jedná o samoozvučovací aplikaci, která disponuje hlasovou odezvou ve svém specifickém prostředí, šitém na míru právě zrakově postiženým. Nejedná se tedy o odečítač operačního systému telefonu tak, jakými jsou například Mobile Speak či Talks & Zooms.

Tento koncept s sebou přináší jednu velkou výhodu a jednu nevýhodu. Protože prostředí aplikace je navrženo s cílem pomoci nevidomým při ovládání telefonu, nenastávají situace, kdy telefon nedává adekvátní hlasovou odezvu. Na druhou stranu uživatel pozbývá výhod "chytrého" telefonu tím, že je odkázán pouze na funkce, jež PST umí, a nelze je bez zásahu dodavatele tohoto řešení rozšiřovat.

Základní funkce

Po zapnutí telefonu a zavedení aplikace PST z paměťové karty se uživatel ocitne v hlavním dialogovém okně, jež slouží jako rozcestník k dalším nabídkám a podaplikacím a poskytuje informace o operátorovi a aktuálním čase. Též umožňuje zadat neexistující telefonní číslo v kontaktech či rychlou volbu.

Ve chvíli, kdy telefon zaregistruje příchozí hovor, PST spustí přehrávání příslušného zvonění a začne periodicky hlasem opakovat jméno či číslo volajícího. Aby toto oznamování bylo slyšet, lze zvonění umlčet. Hlavní dialog po skončení hovoru namísto operátora a času zobrazuje identifikaci volajícího a délku hovoru.

Hlavní dialog obsahuje následující volby:

 • Hovory - seznam registrovaných přijatých, odchozích a zmeškaných hovorů, přičemž každá položka obsahuje jméno a číslo volajícího, čas zahájení/příchod hovoru a délku hovoru. S každou položkou lze provádět sadu operací prakticky podobných těm ze seznamu kontaktů.
 • Kontakty - seznam kontaktů, v němž se lze pohybovat šipkami či počátečními písmeny a s kontaktem je možno provádět různé operace, jako je Zavolat, Poslat SMS nebo Odstranit. PST kontakty uchovává ve svých datových souborech, avšak v případě potřeby je připraven import a export na SIM kartu. Ke každému záznamu se uchovává jméno, telefonní číslo, e-mail, popř. číslo rychlé volby a individuální zvuk zvonění.
 • SMS přijaté - obsahuje seznam přijatých SMS, kde ke každé zprávě je čtena identifikace odesílatele a čas doručení. Dialog obsahuje také editační pole s textem zprávy, což je možno využít k podrobnějšímu čtení po znacích. Zprávy v seznamu zůstávají tak dlouho, dokud nejsou smazány, tj. nejsou zde jen právě doručené SMS, které před vstupem do tohoto dialogu jsou indikovány změněným popiskem tlačítka SMS přijaté na X SMS přijaté, kde X je počet nových SMS.
 • SMS odeslat - toto tlačítko vyvolá dialog pro psaní SMS s prázdnými hodnotami telefonního čísla a textu zprávy. Pomocí tlačítka Minulý text se do editačního pole textu zprávy vloží naposledy odesílaný text, což lze využít k hromadnému rozesílání menšího rozsahu. Zadáním speciálního kódu do telefonního čísla se vyvolá dávkové rozesílání SMS z příslušného souboru. Vyžádat si doručenky k odesílaným zprávám je možné též.
 • Diář - jedná se de facto o upomínky, kdy v daný čas je připomenuta zadaná zpráva. Při vstupu do dialogu stojí kurzor na nejaktuálnějším záznamu. Před vstupem do diáře, pokud jsou nepřečtené některé aktuální záznamy, se popisek tlačítka Diář mění na Přečtěte diář. Aby uživatel byl vyrozuměn, že má nepřijaté hovory, nepřečtené SMS či události v diáři, je v určitém časovém intervalu zvukově tato skutečnost připomínána, pokud není samozřejmě nastaven profil s vypnutými zvuky.
 • Info - tento jednoduchý seznam pouze pro čtení obsahuje informace o operátoru, síle signálu, stavu baterie, využití paměti, stav zapnutí Bluetooth, atp.
 • Diktafon - kromě předpokládaných tlačítek pro nahrávání, přehrávání a zastavení je v dialogu seznam nahrávek, kde každá má u sebe čas pořízení. Nahrávky jsou pořizovány v telefonní kvalitě z vestavěného mikrofonu a ukládány ve formátu WAV na paměťovou kartu.
 • Nastavení - tato sada několika vnořených dialogů obsahuje nastavení aplikace PST, které se týkají jak samotné aplikace jako např. parametry hlasu a osoba mluvčího, tak nastavení ovlivňující systém telefonu, což zahrnuje nastavení systémového času, vibrací v závislosti na profilu, volbu operátora atd. Samozřejmě sem patří i nastavení výchozího vyzvánění a zvuku příchozí SMS.

Další funkce

Po aktivaci tlačítka Další v hlavním dialogu se zpřístupní další nabídka funkcí, mezi které patří:

 • Časové funkce - budík, minutník a stopky jsou zahrnuty právě v tomto dialogu a stejně jako u jiných telefonů s Windows Mobile pro správnou funkčnost musí být telefon zapnutý a v tomto případě musí být i aktivní aplikace PST.
 • SMS služby - je zde několik průvodců ulehčujících vyplňování tvarů SMS, kterými lze zjišťovat informace o vlakových a autobusových spojích, o televizním programu apod.
 • Kalkulátor a Bluetooth klávesnice - jedná se o dvě oddělené funkce, ale je vhodné je zmínit takto, neboť jednoduchý kalkulátor s připojenou Bluetooth klávesnicí získá hned mnohem více funkcí, než lze ovládat přímo z klávesnice telefonu, kde jsou přístupné pouze základní matematické operace. Připojená Bluetooth klávesnice nabízí i větší komfort např. při psaní poznámek.
  Poznámky - Primitivní editor s možnostmi editace na úrovni psaní SMS umožňuje zapisovat celkem do desíti nezávislých souborů textové poznámky. Přes tuto funkci je přístupný i soubor se zálohou SMS, do níž se automaticky ukládají odeslané SMS a jednotlivé přijaté SMS jen na vyžádání z příslušné nabídky.
 • Čtení textů - pokud uživatel do příslušné složky na kartě telefonu nahraje textové soubory, které mohou obsahovat např. elektronické knihy, lze si je touto funkcí nechat číst integrovaným hlasovým výstupem PST. Pokud je čtení přerušeno, k souboru se zapamatuje záložka, na níž čtení může v budoucnosti pokračovat.
  MP3 - Jednoduchý průzkumník na pevno dané složky na kartě určené pro MP3 soubory využívá k následnému přehrávání zabudovaný Windows Media Player, který sám o sobě ozvučený není, přesto při znalosti příslušných klávesových povelů jej lze ovládat.

Podaplikace

PST ve své výbavě má i funkce, které svou rozsáhlostí můžeme považovat spíše za podaplikace. Jedná se o e-mailového klienta, webový prohlížeč a především GPS navigaci. Popis těchto funkcí a jejich bez pochyby zajímavé řešení je ovšem nad rámec tohoto článku a budeme se jim jistě věnovat v budoucnosti.

Obecné ovládání

Jak již bylo naznačeno, je každá aktuální nabídka PST jistou formou dialogu, v němž se uživatel pohybuje kurzorovými šipkami. Středová klávesa (ENTER) potvrzuje tlačítka a vyvolává tak nové dialogy nebo provádí danou operaci a vrací se do nadřazeného dialogu. Pro opuštění dialogu a návrat do nadřazeného dialogu bez provedení nabízených akcí je vyhrazena jedna z funkčních kláves. Ta druhá slouží k cyklickému přechodu po ovládacích prvcích tam, kde šipky jsou obsazeny samotnými funkcemi ovládacího prvku, což představuje pohyb v seznamech či pohyb po znacích v editačních polích.

ENTER svým stiskem také přepíná cyklicky volby přepínačů, což při větším počtu položek není příliš pohodlné - příklad přepínání vyzvánění. Stisk tohoto tlačítka na položce seznamu jakéhokoli druhu (seznam kontaktů, seznam SMS) vyvolává dialog s kontextovou nabídkou pro danou položku.

Videoukázka

Související odkazy

Žádné komentáře: