Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

úterý 16. prosince 2008

Fire Vox - hlasová čtečka pro Firefox

Fire Vox je open source hlasová čtečka pro Firefox. Protože program může být pro určitou skupinu uživatelů užitečný, rádi bychom vás seznámili s některými zajímavými funkcemi, které tento doplněk Firefoxu nabízí.

Instalace

Po stažení instalačního balíku probíhá instalace rychle a jednoduše, jak je obvyklé u všech XPI rozšíření Mozilly. Kromě samotného odečítacího rozšíření FireVox se nainstalují knihovní funkce v rozšíření CLC-Utilities a adaptér rozhraní pro komunikaci se sAPI 5 a dalšími text to speech službami (v grafickém prostředí Linuxu např. Orca) v rozšíření CLC-4-TTS.

Ozvučení prostředí prohlížeče

Pohyb v v aplikačním menu Firefoxu a v kontextovém menu je ozvučen, dialogy vyvolávané z menu však již ozvučeny nejsou - výjimkou je dialog pro nastavení Fire Voxu, nacházející se v nabídce Nástroje. Je poskytnuta též odezva klávesnice po znacích při vpisování do formulářových polí či při vpisování adresy do adresního řádku. Tím však ozvučení editačních funkcí končí - o pohybu kurzoru ani mazaných znacích ve formulářových polích a v adresním řádku uživatel hlasem informován není. Vyhledávací pole prohlížeče není ozvučeno vůbec (chybí i odezva klávesnice) a totéž platí pro seznam záložek s otevřenými stránkami.

Čtení a pohyb po stránce

Při čtení a při procházení stránkou se pohybuje zároveň i kurzor a aktuální položka je zvýrazněna, takže vidící uživatel může snadno zjístit, obsah kterého elementu je právě čten. Díky jednoduchosti ovládání zde odpadá přepínání mezi čtecím a formulářovým režimem, jak je zvykem u moderních odečítačů. Pro čtení je možno použít následující příkazy:

  • Přečti aktuální element stránky.
  • Přejdi na další element na stránce a přečti jej.
  • Přejdi na předchozí element na stránce a přečti jej.
  • Přejdi na následující element na stránce a spusť plynulé čtení od něj až do konce stránky.
  • Zastav čtení (lze použít kromě klávesové zkratky FireVoxu též běžnou klávesu CTRL).

Příkazy pro přesun na začátek a konec stránky bohužel chybí.

Pod pojmem element stránky se rozumějí běžné blokové HTML elementy (titulek stránky, nadpisy 1-6, odstavec, obrázek, odrážka seznamu, buňka tabulky či nejrůznější formulářové prvky).

Pro pohyb ve stránce lze využít následující příkazy

  • Přejdi o odkaz či formulářový prvek vpřed/vzad a přečti jej (tab order prohlížeče, není záležitostí Fire Voxu).
  • Zobraz seznam nadpisů ve stránce - vyvolá menu se šesti podmenu, při čemž každé podmenu po rozbalení obsahuje nadpisy příslušné úrovně 1-6. Po aktivaci položky se kurzor ve stránce přesune na zvolený nadpis a je přečten.
  • Zobraz seznam elementů ve stránce - vyvolá menu s podmenu (nadpisy, odkazy, obrázky, formulářové prvky, klávesové zkratky, rámy), při čemž každé podmenu po rozbalení obsahuje elementy příslušného typu. Po aktivaci položky se kurzor ve stránce přesune na zvolený element a je přečten.

Vyčítání doplňkových informací

Ke každému elementu stránky lze vyčíst bližší informace následujícími příkazy

  • Přečti detail elementu - podle typu elementu přečte jeho detail (u odkazu adresu odkazu, popř. titulek, u buňky tabulky název sloupce a řádku). Při opakovaném stisku přečte informace o stránce (sekce body - počet nadpisů a odkazů) či titulek stránky.
  • Přečti rodičovský element - přečte obsah elementu, který je nadřazen aktuálnímu - např. odstavec, do něhož patří aktuální odkaz, který může mít nízkou vypovídací hodnotu (z jeho textu není jasné, k čemu slouží).

Vyčítání formulářů

Čten je obsah editačních polí, aktuální položka v seznamu, aktuálně vybraná položka přepínače a stav zaškrtnutí u zaškrtávacích políček. Jak bylo zmíněno výše je čtena pouze odezva klávesnice, ne editace obsahu prvku.

Podpora aplikací založených na AJAXu

Fire Vox jako jeden z prvních odečítačů podporuje veřejný návrh W3C standardu WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications) pro identifikaci oblastí stránek, které se mohou proměňovat. Podle nastavení může FireVox tyto oblasti číst na základě značkování podle ARIA, hledat potencionální oblasti, které mohou být měněny (obnova obsahu podobně, jak ji nyní dělají běžné odečítače) či může veškeré změny ignorovat. Běžné odečítače obrazovky umí tímto způsobem oznamovat pouze obnovený obsah rámu ve stránce - nikoli v implicitní součásti stránky.

Shrnutí

Na první dojem Fire Vox působí dojmem, že nejde o experiment a že jeho tvůrci to s jeho realizací myslí vážně. Přestože nevidomý uživatel by byl schopen stránky tímto způsobem číst, nejde o práci dvakrát pohodlnou a minimalistický seznam čtecích a navigačních příkazů by měl být přeci jen rozšířen a měla by být doplněna podpora chybějících funkcí pro čtení při editaci, čtení seznamu záložek atd. Potom by tato minimalistická koncepce mohla některým nenáročným uživatelům práci s Internetem ulehčit. Mocný nástroj, interaktivní dokument stránky a přítomnost dvou režimů (čtecí a formulářový), jak je zvykem u běžných odečítačů, vyžadují vyšší formu abstrakce, zatímco lineární průchod Fire Voxu po elementech jasně definuje jednotlivé součásti stránky (jeden element je odstavec, druhý odkaz apod.) již implicitně udává meze, co s právě čteným elementem lze podniknout - dokumentové zobrazení ve standardních odečítačích primárně nechává uživatele, aby věděl, v jakém kontextu stránky se právě čtený text nachází (byla oznámena odrážka a pokud nenarazím na oznam další odrážky nebo na oznam konce seznamu, patří tento stále do oznámené odrážky).

Fire Vox by mohl obstát také jako nástroj pro testování přístupnosti pro vývojáře, kteří si nemohou dovolit investovat do nákladného speciálního odečítacího software, který by nikdy nevyužili v plném rozsahu. Fire Vox se specializuje na prostředí webového prohlížeče Firefox, je zdarma a dovede odhalit největší prohřešky proti přístupnosti - zobrazí-li v menu elementů v podmenu obrázků místo popisku název souboru, jde nejspíše o absenci atributu alt, máme-li dlouhou stránku a v seznamu nadpisů není ani jeden, je též něco v nepořádku apod.

K většímu rozšíření zbývá dořešit otázku snadno dostupné české hlasové syntézy pro hlasový výstup a lokalizaci Fire Voxu do češtiny. Uspokojivé freewarové řešení pro Windows neexistuje (freewarová česká syntéza spektraVox je pouze pro SAPI 4), v Linuxu lze alespoň využít Epos navázaný na Orcu.

Tento článek jsme připravili spolu s kolegou Romanem Kabelkou, kterému děkuji za spolupráci při jeho přípravě.

1 komentář:

Unknown řekl(a)...

Tak s tímhle rozšířením jsem si nepotykal. Dialog předvoleb je čtený anglickým eSpeakem, ale rychlostí nastavenou v ovládacím panelu SAPI5, tedy pro mě naprosto šílenou. Bez ohledu na nastavení to čte alert boxy, opět eSpeakem. Chybí tomu možnost nakonfigurovat si hlasy.